• гр. Бургас

  • ул."Транспортна" 6

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020
Комерс Тони-91 ЕООД спечели проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, по процедура BG05M9OP001-1.021 - ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА.
Проекта е на стойност 40 800.00 лв.
Общата цел на проекта е подобряване и повишаване на конкурентноспособността на работната сила и икономиката посредством провеждане на подходящи програми за образование и обучение, които отговарят на потребностите в „КОМЕРС ТОНИ – 91“ ЕООД в сектор „Хотелиерство“ и насърчават ученето през целия живот.

Във връзка с изпълнение на проект Повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, чрез инвестиции в човешкият капитал в „КОМЕРС ТОНИ – 91“ ЕООД, съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-1.021-0446-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, процедура за подбор на проекти Обучение за заети лица” № BG05M9OP001-1.021, финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
 

Комерс Тони-91 ЕООД

 

О Б Я В Я В А

 

Процедура за „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител за :„Организиране на професионални обучения и обучения по ключови компетентности в Комерс Тони-91 ЕООД” , със следните включени обособени позиции:
Обособена позиция 1: Организиране на обучения за професионална квалификация по една от следните професии: 811080-Сервитьор-барман, 811030 Камериер, 811040 Портиер-пиколо, 811070 Готвач за 22 лица.
Обособена позиция 2: Организиране на обучения за Ключова компетентност 2 Английски език” за 30 лица.“

Пакета документи за участие в процедурата за може да намерите ТУК

Бургас, ул. Транспортна 4